x
Newsletter

Zapisz się na nasz Newsletter.Na Twój adres będą wysyłane informacje o najnowsyzch konkursach i projektach

OGŁOSZENIE O NABORZE - "MAŁE PROJEKTY" Nr konkursu: FB/III/MP/2011
2011-09-16

Lokalna Grupa Działania Fundacja Biebrzańska informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
działanie 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”  w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:

"Małe projekty"
(limit dostępnych środków -514 540,03zł);

 1. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:  od 03 do 28 października 2011r.   
 2. Miejsce składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Lokalnej Grupy Działania Fundacja Biebrzańska, przy ul. Plac Kościuszki 21, 16-150 Suchowola.
 3. Tryb składania wniosków: wnioski należy składać w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600.

Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem, e-mail lub w inny sposób nie będą uwzględniane. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Lokalnej Grupy Działania Fundacja Biebrzańska.

Wnioski należy złożyć w 2 egzemplarzach (oryginał i kopia) wraz z wersją elektroniczną.

Wniosek należy sporządzić na formularzu Wniosku o przyznanie pomocy dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Małe projekty" w działaniu 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju":

Formularz wniosku (edycja) <pobierz>  (aktywny formularz wniosku)

Instrukcja do wniosku <pobierz>,

Formularz wniosku (do wydruku w przypadku ręcznego wypełniania wniosku) pobierz (.pdf)

W celu prawidłowej obsługi aktywnego formularza wniosku konieczne jest używanie Acrobat Readera 9.3 lub nowszej. Wersje te są do pobrania na stronie www.adobe.com.

Załączniki do wniosku:

 1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - pobierz plik 


  Zgodnie z przepisami art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.) podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zobowiązany jest do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis. Informacje te przedstawiane są na formularzu informacji stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  (Dz. U. Nr 53 poz. 311)

Wniosek o zaliczkę wraz z instrukcją oraz wykaz gwarantów i wzór gwarancji bankowej, koniecznej do uzyskania zaliczki

Powyższe formularze są również dostępne na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego: www.wrotapodlasia.pl oraz na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: www.minrol.gov.pl

BARDZO WAŻNE!

Do wniosku należy dołączyć dokumenty (wykaz dokumentów: <pobierz>) niezbędne do wyboru projektu do realizacji w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla „Małych projektów” przez Lokalną Grupę Działania Fundacja Biebrzańska:

 1. OPIS OPERACJI niezbędny do jej oceny pod względem spełniania lokalnych kryteriów wyboru pobierz plik
 2. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeśli dotyczy) – oryginał; <pobierz> – załącznik obowiązkowy w przypadku osób fizycznych.
 3. Załącznik nr 3 – OŚWIADCZENIE PARTNERA WNIOSKODAWCY deklarującego partnerstwo w projekcie (jeśli dotyczy) – oryginał pobierz.

Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku koniecznie prosimy o zapoznanie się z:

 1. Wewnętrzną instrukcją FB <pobierz>
 2. Lokalnymi kryteriami oceny zgodności operacji z LSR <pobierz>, które będą podstawą wyboru projektów do dofinansowania przez LGD Fundacja Biebrzańska
 3. Kartą oceny zgodności z LSR <pobierz>.
 4. Lokalną Strategią Rozwoju <pobierz>.

Aby wniosek został wybrany do finansowania musi zostać uznany za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju i uzyskać min. 43,6 pkt (40% maksymalnej liczby punktów w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru). O kolejności na liście projektów wybranych do finansowania będzie decydowała uzyskana punktacja.

Zalecamy również zapoznanie się z:

 1. Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażania lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U.08.138.868 z późn. zm.) - pobierz plik
 2. Ogólnymi informacjami dotyczącymi powyższego działania - pobierz plik (pdf)
 3. Opisem przedsięwzięć w kontekście realizacji LSR - pobierz