x
Newsletter

Zapisz się na nasz Newsletter.Na Twój adres będą wysyłane informacje o najnowsyzch konkursach i projektach

OGŁOSZENIE O NABORZE - "ODNOWA I ROZWÓJ WSI" Nr konkursu: FB/III/OW/2011
2011-09-16

Lokalna Grupa Działania Fundacja Biebrzańska informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
działanie 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”  w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:

"Odnowa i rozwój wsi"
(limit dostępnych środków -1.872.356,80zł);

  1. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:  od 03 do 28 października 2011r.    
  2. Miejsce składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Lokalnej Grupy Działania Fundacja Biebrzańska, przy ul. Plac Kościuszki 21, 16-150 Suchowola.
  3. Tryb składania wniosków: wnioski należy składać w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600.

Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem, e-mail lub w inny sposób nie będą uwzględniane. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Lokalnej Grupy Działania Fundacja Biebrzańska.

Wnioski należy złożyć w 2 egzemplarzach (oryginał i kopia) wraz z wersją elektroniczną.

Wniosek należy sporządzić na formularzu Wniosku o przyznanie pomocy dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" w działaniu 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju":

Formularz wniosku (edycja) <pobierz>
Instrukcja do wniosku <pobierz>

Powyższe formularze są również dostępne na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego: www.wrotapodlasia.pl oraz na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: www.minrol.gov.pl

BARDZO WAŻNE!

Do wniosku należy dołączyć dokumenty (wykaz dokumentów: <pobierz>) niezbędne do wyboru projektu do realizacji w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - "Odnowa i rozwój wsi" przez Lokalną Grupę Działania Fundacja Biebrzańska:

  1. Załącznik nr 1 - OPIS OPERACJI niezbędny do jej oceny pod względem spełniania lokalnych kryteriów wyboru pobierz plik
  2. Załącznik nr 2 – OŚWIADCZENIE PARTNERA WNIOSKODAWCY deklarującego partnerstwo w projekcie (jeśli dotyczy) – oryginał) pobierz plik

Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku koniecznie prosimy o zapoznanie się z:

  1. Wewnętrzną instrukcją FB <pobierz>
  2. Lokalnymi kryteriami oceny zgodności operacji z LSR <pobierz>, które będą podstawą wyboru projektów do dofinansowania przez Fundacja Biebrzańska
  3. Kartą oceny zgodności z LSR <pobierz>.
  4. Lokalną Strategią Rozwoju <pobierz>.

Aby wniosek został wybrany do finansowania musi zostać uznany za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju oraz uzyskać min. 45,6 pkt (40% maksymalnej liczby punktów w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru). O kolejności na liście projektów wybranych do finansowania będzie decydowała uzyskana punktacja.

Zalecamy również zapoznanie się z:

  1. Opisem przedsięwzięć w kontekście realizacji LSR - pobierz