x
Newsletter

Zapisz się na nasz Newsletter.Na Twój adres będą wysyłane informacje o najnowsyzch konkursach i projektach

OGŁOSZENIE O NABORZE – „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” Nr konkursu: FB/I/R/2010
2010-10-06

Lokalna Grupa Działania Fundacja Biebrzańska informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
działanie 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”  w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:

"Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"
(limit dostępnych środków -263 509,00zł);

 1. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:  od 21 października 2010r. do 16 listopada 2010r.   
 2. Miejsce składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Lokalnej Grupy Działania Fundacja Biebrzańska, przy ul. Plac Kościuszki 21, 16-150 Suchowola.
 3. Tryb składania wniosków: wnioski należy składać w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600.

Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem, e-mail lub w inny sposób nie będą uwzględniane. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Lokalnej Grupy Działania Fundacja Biebrzańska.

Wnioski należy złożyć w 2 egzemplarzach (oryginał i kopia) wraz z wersją elektroniczną.

Wniosek należy sporządzić na formularzu Wniosku o przyznanie pomocy dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" w działaniu 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju":

Formularz wniosku (edycja) <pobierz>
Instrukcja do wniosku <pobierz>.

Załączniki do wniosku:

 1. Ekonomiczny Plan Operacji (EPO)– pobierz plik, instrukcja EPO – pobierz plik
 2. Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis – pobierz plik
 3. Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością – pobierz plik
 4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  (Dz. U. Nr 53 poz. 311) - pobierz plik 
 5. Narzędzia pomocnicze: Wzór zapytania ofertowego dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" w działaniu 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" – pobierz plik

Wniosek o zaliczkę wraz z instrukcją oraz wykaz gwarantów

Powyższe formularze są również dostępne na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl

BARDZO WAŻNE!

Do wniosku należy dołączyć dokumenty (wykaz dokumentów: <pobierz>) niezbędne do wyboru projektu do realizacji w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej” przez Lokalną Grupę Działania Fundacja Biebrzańska:

 1. OPIS OPERACJI niezbędny do jej oceny pod względem spełniania lokalnych kryteriów wyboru pobierz plik
 2. OŚWIADCZENIE PARTNERA WNIOSKODAWCY deklarującego partnerstwo w projekcie (jeśli dotyczy) – oryginał; <pobierz>
 3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeśli dotyczy) – oryginał; <pobierz> – załącznik obowiązkowy w przypadku osób fizycznych.
 4. Załącznik nr 4 – zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego (wystawione przez Urząd Gminy/Miasta),  które posiada lub w którym pracuje Wnioskodawca – oryginał; (załącznik obowiązkowy)
  (w przypadku domownika – zaświadczenie wystawione na właściciela gospodarstwa).

Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku koniecznie prosimy o zapoznanie się z:

 1. Wewnętrzną instrukcją FB <pobierz>
 2. Lokalnymi kryteriami oceny zgodności operacji z LSR <pobierz>, które będą podstawą wyboru projektów do