x
Newsletter

Zapisz się na nasz Newsletter.Na Twój adres będą wysyłane informacje o najnowsyzch konkursach i projektach

Pliki do pobrania
 • Beneficjenci realizujący operacje w ramach PROW 2007-2013

  Beneficjenci realizujący operacje w ramach PROW 2007-2013 są zobowiazani do prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich transakcji związanych z realizacją operacji   <pobierz plik>

 • Formularz - Zestawienie faktur i dokumentów równoważnych
  Formularz - Zestawienie faktur i dokumentów równoważnych -pobierz plik
 • Księga wizualizacji znaku PROW 2007-2013

  Księga wizualizacji znaku PROW 2007-2013 <pobierz plik> .pdf oraz stanowisko MRiRW w sprawie stosowania logotypów <pobierz plik>

 • Przykładowy opis Faktury VAT lub innego dokumentu

  Przykładowy opis Faktury VAT lub innego dokumentu o równoważnej wartości dowodowej <pobierz plik>

 • Lokalne kryteria oceny operacji (karty oceny):
  Lokalne kryteria oceny operacji
  Uwaga - nastąpiły zmiany w kartach oceny operacji, zatwierdzone przez Radę Fundacji Biebrzańskiej w dniu 28.10.2013 r.
  .
  Obowiązujące katy oceny operacji według lokalnych kryteriów:


  1. "Małe projekty" - pobierz (wersja .pdf)
  2. "Odnowa i rozwój wsi" - pobierz (wersja .pdf)
  3. "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" - pobierz (wersja .pdf)
  4. "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" - pobierz (wersja .pdf)
 • Lokalna Strategia Rozwoju obszaru działania Fundacji Biebrzańskiej
  LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU pobierz (wersja pdf)- aktualizacja strategii 15.05.2014 r.
 • Akty prawne - rozporządzenia

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 8 lipca 2008r.w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 (tekst jednolity z późn. zm) pobierz plik

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U.z 2010 r. Nr 129, poz. 867) - pobierz plik

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013(z późn. zm.) – pobierz plik
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013(z późn. zm.)pobierz plik
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013pobierz plik
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013pobierz plik
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013(z późn. zm.) – pobierz plik

  Tutaj znajdziesz najczęściej zadawane pytania z odpowiedziami, dotyczące "małych projektów" oraz "odnowy i rozwoju wsi"- pobierz plik

  Informacje na temat działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" - pobierz plik

  Informacje na temat działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"- pobierz plik 


  Harmonogram przewidywanych terminów podawania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażania lokalnych strategii rozwoju -pobierz plik

 • Logotypy
  Fundacja Biebrzańska - pobierz plik (.jpg)
  Unia Europejska - pobierz plik (.jpg)
  PROW - pobierz plik (.jpg)
  Leader - pobierz plik (.jpg)
  Beneficjent zobowiązany jest do informowania o uzyskanym wsparciu ze środków UE zgodnie z zaleceniami zawartymi w Księdze wizualizacji znaku PROW 2007-2013
 • Harmonogram naborów organizowanych przez Fundację Biebrzańską
  Harmonogram przewidywanych terminów podawania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - pobierz plik
 • Ankieta monitorująca realizację Lokalnej Strategii Rozwoju - składana w biurze Fundacji Biebrzańskiej

  Zgodnie z umową dofinansowania, podpisaną przez Beneficjenta z Instytucją Wdrażającą, zobowiązany jest on do przekazywania Fundacji Biebrzańskiej informacji niezbędnych do monitorowania wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. W tym celu została opracowana Ankieta monitorująca realizację operacji i wartości wskaźników produktu i rezultatu oraz Ankieta monitorująca wartości osiągniętych wskaźników rezultatu, na podstawie których określone zostaną osiągnięte wartości wskaźników produktu i rezultatu, a tym samym określany będzie stopień realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Ankieta jest składana przez Beneficjenta, który zrealizował i rozliczył projekt (otrzymał płatność ostateczną) - na wniosek Fundacji Biebrzańskiej.Dodatkowo, gdy Beneficjent składa po raz pierwszy ankietę monitorującą, powinien dołączyć do niej zdjęcia dokumentujące realizację operacji, które zostaną wykorzystane do informowania o zrealizowanych projektach (m.in. umieszczone na stronie internetowej Fundacji Biebrzańskiej).

  Do pobrania:

  1. Ankieta monitorująca realizację operacji i wartości osiągniętych wskaźników produktu i rezultatu   wraz z instrukcją (pobierz) – ankieta składana na wniosek Fundacji Biebrzańskiej przez wszystkich Beneficjentów, którzy zrealizowali i rozliczyli projekt. Ankietę składa się odrębnie dla każdego zrealizowanego projektu. W przypadku projektów inwestycyjnych ankieta składana jest na początku roku następującego po roku, w którym Beneficjent otrzymał płatność ostateczną. W przypadku projektów miękkich na początku kolejnego kwartału następującego po kwartale w którym nastąpiła wypłata środków finansowych.
  2. Ankieta monitorująca wartości osiągniętych wskaźników rezultatu   wraz z instrukcją (pobierz) – ankieta składana tylko przez Beneficjentów projektów inwestycyjnych, którzy po zrealizowaniu i rozliczeniu projektu złożyli już ankietę monitorującą (z punktu 1), w której określili osiągnięte wartości wskaźników produktu i rezultatu dla roku w którym nastąpiła wypłata płatności ostatecznej. Powyższa ankieta służy do monitorowania wskaźników rezultatu dla kolejnych lat po rozliczeniu projektu.
  3. Zasady monitorowania realizacji projektów i osiąganych wskaźników produktu i rezultatu przez Beneficjenta działania: Wdrażanie lokalnych strategii rezultatu - (pobierz)

   W przypadku pytań dotyczących ankiet prosimy o kontakt z biurem Fundacji Biebrzańskiej – tel. (85) 71-28-307.  

  Jednocześnie przypominamy, iż Beneficjenci działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” mają obowiązek składania ankiet monitorujących do Urzędu Marszałkowskiego (w przypadku Małych projektów oraz Odnowy i rozwoju wsi) oraz do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej). Szczegóły znajdują się w poszczególnych zakładkach dotyczących powyższych działań oraz na stronach internetowych Instytucji Wdrażających.

 • Wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie operacji
  Wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie operacji <pobierz plik>
 • Protokół z Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański