x
Newsletter

Zapisz się na nasz Newsletter.Na Twój adres będą wysyłane informacje o najnowsyzch konkursach i projektach

Pliki do pobrania
 • Wniosek o zaliczkę

  Wniosek o zaliczkę - pobierz plik

  Instrukcja wypełniania wniosku o zaliczkę - pobierz plik

  Formy gwarancji wraz z wykazem gwarantów - pobierz plik

 • Rozliczanie projektów - "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

  Rozliczanie projektów - "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

  Formularz Wniosku o płatność - pobierz plik

  Instrukcja do wniosku o płatność - pobierz plik

  Załączniki do wniosku o płatność:

  Wzór oświadczenia o wyodrębnieniu osobnych kont albo korzystaniu z odpowiedniego kodu rachunkowego - pobierz plik

  Wykaz działek, na których zrealizowana została operacja trwale związana z nieruchomością objęta wnioskiem o płatność: pobierz plik

  Informacje dotyczące parametrów zakupionej maszyny/urządzenia: pobierz plik

  Formularz zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych dotyczących operacji: pobierz plik


  Wcześniejsze wersje wniosku o płatność są dostępne do pobrania na stronie internetowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/wniosek-o-platnosc-plaszczowy-dla-dzialan-inwestycyjnych-tj-121-126-311-312-413-311-413-312-objetych-prow-2007-2013.html  


 • Wniosek o przyznanie pomocy - "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" - dokumenty obowiązujące od dnia 08.06.2012 r.

  Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" - dokumenty obowiązujące od dnia 08.06.2012 r.

  1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej":

  wersja Adobe Reader (.pdf),

  wersja Microsoft Excel do edycji (.xls), instrukcja do Wniosku - pobierz

  2. Załączniki do Wniosku o przyznanie pomocy:

  1). Ekonomiczny Plan Operacji , instrukcja do EPO - pobierz

  2). Oświadczenie wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis

  3). Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością

  4). Wzór gwarancji - załącznik nr 4 do wniosku o przyznanie pomocy

  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis - załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 poz. 311)

  Materiał pomocniczy ułatwiający wypełnianie ww. formularza (opracowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego - pobierz

 • Wykaz działalności gospodarczych, w których zakresie może być przyznawana pomoc w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"
  Wykaz działalności gospodarczych, w których zakresie może być przyznawana pomoc w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" - pobierz plik
 • Wymogi dotyczące zamieszczania tablic informacyjnych lub reklamowych przez Beneficjentów
  Wymogi dotyczące zamieszczania tablic informacyjnych albo reklamowych dla Beneficjentów działań inwestycyjnych 121, 123, 126, 226, 311, 312, 413-311 i 413-312 PROW 2007-2013

  Beneficjentom działań:
  - 121 Modernizacja gospodarstw rolnych,
  - 123 Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej,
  - 126 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych,
  - 226 Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych,
  - 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,
  - 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,
  - 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań: 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,

  uprzejmie przypominamy o obowiązku (zgodnie z § 5 umowy przyznania pomocy), dotyczącym zamieszczania w miejscu realizacji operacji lub siedzibie Beneficjenta tablicy informacyjnej o finansowaniu ze środków Unii Europejskiej operacji, której całkowity koszt przekracza 50000 EURO, albo tablicy reklamowej o finansowaniu ze środków Unii Europejskiej operacji, której całkowity koszt przekracza 500 000 EURO, wykonanej zgodnie zwarunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w terminie po dniu zawarcia umowy przyznania pomocy, a jednocześnie nie później niż:

      - do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną, albo
      - w dniu złożenia przez beneficjenta wniosku o płatność, w ramach którego po raz pierwszy zostaną ujęte raty zapłacone tytułem wykonania umowy leasingu,

  i jej eksponowania przez 5 lat od dnia dokonania przez ARiMR płatności albo w przypadku działania 126 - od dnia zawarcia umowy przyznania pomocy.

  Niespełnienie powyższego zobowiązania może skutkować odmową wypłaty pomocy lub żądaniem jej zwrotu.

  Wzory tablic można znaleźć w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (str. 24, 26), która jest dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: www.minrol.gov.pl (w zakładce: PROW 2007-2013/Działania informacyjne PROW).
 • Formularz umowy o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"
  Formularz umowy o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" - otwórz
  załącznik nr 1 - Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji
  załącznik nr 2 - Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność
  załącznik nr 3 - Wykaz działek, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością
 • Ankieta monitorująca - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
  Uprzejmie informujemy Beneficjentów, że konieczność wypełnienia ankiety monitorującej wynika z zapisów w umowie przyznania pomocy finansowej.
  Każdy beneficjent jest zobowiązany do złożenia wypełnionej ankiety monitorującej we właściwym, ze względu na miejsce realizacji operacji Oddziale Regionalnym, w terminie określonym w podpisanej umowie przyznania pomocy.
  Formularz ankiety
  Instrukcja wypełniania ankiety
 • Broszura dla Beneficjentów działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"
  Broszura dla Beneficjentów działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" opracowana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - pobierz plik