x
Newsletter

Zapisz się na nasz Newsletter.Na Twój adres będą wysyłane informacje o najnowsyzch konkursach i projektach

Faq
Poniżej znajdują się odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące działań: „Małe projekty”,  „Odnowa i rozwój wsi”,  "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz informacje na temat "Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiebiorstw"
***************************************************************************

 Małe Projekty • Jaka jest wysokość pomocy dla jednego beneficjenta na Mały projekt, czy jest ona limitowana?
  Pomoc na małe projekty przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji PROW 2007-2013 wynosi 100tys. zł na jednego beneficjenta. Oznacza to, że jeden wnioskodawca może złożyć max. 4 wnioski o przyznanie pomocy w przypadku ubiegania się o refundację w wysokości 25tys. zł, lub analogicznie może złożyć więcej wniosków w przypadku ubiegania się o niższą pomoc.
 • Czy istnieje możliwość otrzymania zaliczki na realizację projektu?
  Tak, w ramach małych projektów wnioskodawca ma prawo złożyć wniosek o zaliczkę. Składa się go wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy. Należy wówczas dołączyć zaświadczenie z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, wskazujące rachunek bankowy wnioskodawcy, na który mają być przekazane środki finansowe.
  Wnioskowana kwota zaliczki może wynosić nie więcej niż 20% wnioskowanej kwoty pomocy, o jaką ubiega się wnioskodawca.
  Warunkiem wypłaty zaliczki jest ustanowienie zabezpieczenia właściwego wykorzystania zaliczki w ramach PROW na lata 2007-2013 w postaci gwarancji bankowej lub równoważnej gwarancji odpowiadającej 110% kwoty zaliczki oraz jej złożenie w dniu podpisania Umowy przyznania pomocy.
  Wzór wniosku o zaliczkę wraz z wykazem gwarantów znajduje się w zakładce "Materiały do pobrania" lub jest dostępny na stronie ARiMR: www.arimr.gov.pl
 • Jaka jest minimalna wartość dofinansowania małego projektu?
  Nie ma ustalonej minimalnej wartości pomocy na małe projekty. Określono jedynie minimalną i maksymalną całkowitą wartość projektu tj. 4,5 tys. i 100 tys. zł. Ponadto dofinansowanie ze środków osi 4 Leader może sięgać maksymalnie 80% kosztów kwalifikowanych projektu jednak nie więcej niż 25 tys. zł.Poziom refundacji kosztów z 70% do 80% uległ zwiększeniu w 2012 roku.
 • Co jest kosztem kwalifikowalnym małego projektu?
  Wykaz kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji w ramach realizacji małych projektów jest określony w   § 4, ust. 1a do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr  138, poz. 868 z póź. zmianami).
  Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się:
  1) ogólne obejmujące koszty:
  a) przygotowania dokumentacji technicznej małego projektu,
  b) opłat za patenty, licencje lub wynagrodzenia za przeniesienie autorskich praw majątkowych,
  c) opłat notarialnych, skarbowych lub sądowych,
  d) sprawowania nadzoru autorskiego lub inwestorskiego,
  2) zakupu materiałów lub przedmiotów;
  3) zakupu usług lub robót budowlanych;
  4) najmu, dzierżawy lub zakupu oprogramowania, sprzętu, narzędzi, urządzeń lub maszyn, z wyłączeniem środków transportu napędzanych mechanicznie, z tym że w przypadku części małego projektu, która nie obejmuje inwestycji, koszty zakupu oprogramowania, sprzętu, narzędzi, urządzeń lub maszyn podlegają refundacji wyłącznie, gdy nie przekraczają kosztów ich najmu lub dzierżawy.
 • Kiedy można ponosić koszty związane z operacją, aby podlegały one refundacji?
  Zgodnie z rozporządzeniem pomoc na małe projekty przyznaje się w formie refundacji części kosztów niezbędnych do realizacji małego projektu, poniesionych:
  1.    od dnia, w którym została zawarta umowa, na podstawie której jest przyznawana pomoc na małe projekty,
  2.    w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 1 tys. zł. - w formie rozliczenia bezgotówkowego .
  W przypadku przyznania pomocy do kosztów kwalifikowanych zalicza się również te koszty, które poniósł wnioskodawca przed dniem zawarcia umowy, na podstawie której jest przyznawana pomoc, lecz nie wcześniej niż w dniu, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy na małe projekty, a w przypadku kosztów stanowiących koszty ogólne – nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2007r.
 • Co to są koszty ogólne małego projektu i czy są one limitowane?
  Kosztami podlegającymi refundacji w ramach realizacji małych projektów są koszty ogólne:
  a)    przygotowania dokumentacji technicznej małego projektu,
  b)    opłat za patenty, licencje lub wynagrodzenia za przeniesienie autorskich praw majątkowych;
  c)    opłat notarialnych, skarbowych lub sądowych;
  d)    sprawowania nadzoru autorskiego lub inwestorskiego.
  Tak, są one limitowane, nie mogą przekroczyć 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych małego projektu pomniejszonych o wartość wkładu niepieniężnego.
 • Czy podatek od towarów i usług (VAT) może być kosztem kwalifikowanym?
  Do kosztów kwalifikowanych zalicza się również podatek VAT, uiszczany wraz z poniesieniem kosztów kwalifikowalnych związanych z realizacją operacji. Należy zwrócić jednak uwagę, że w przypadku gdy Wnioskodawca zamierza zaliczyć VAT do kosztów kwalifikowalnych operacji powinien wystąpić o indywidualną interpretację w zakresie interpretacji prawa podatkowego do organu upoważnionego – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2005, Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) – w sprawie braku możliwości odzyskania podatku VAT.
  Załącznik ten będzie obowiązkowy na etapie ubiegania się o refundację:
  a)    w przypadku operacji realizowanej w jednym etapie – wraz z wnioskiem o płatność ostateczną,
  b)    w przypadku operacji wieloetapowych – wraz z wnioskiem o płatność pośrednią.
  W przypadku m.in. gmin, stowarzyszeń gmin, instytucji kultury VAT stanowi koszt niekwalifikowany, nie podlega więc refundacji.
 • Ile czasu ma wnioskodawca na zrealizowanie małego projektu?
  Zakończenie realizacji małego projektu i złożenie wniosku o płatność ostateczną będącą refundacją kosztów kwalifikowalnych wypłacanych po zrealizowaniu całego małego projektu musi nastąpić w terminie nie dłuższym niż 2 lata od dnia zawarcia umowy, na podstawie której jest przyznawana pomoc, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2014r.,
 • W ilu etapach może być realizowany mały projekt?
  Operacja w ramach małego projektu może być realizowana w nie więcej niż dwóch etapach. Po każdym z etapów wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia wniosku o płatność pośrednią/ostateczną.
 • Co należy brać pod uwagę określając planowany termin zakończenia etapu/etapów operacji?
  Ustalając termin zakończenia realizacji poszczególnych etapów operacji należy wziąć pod uwagę czas potrzebny LGD na dokonanie wyboru operacji, sporządzenie dokumentacji związanej z wyborem i przekazanie jej do właściwego UM (45 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków) oraz czas potrzebny UM na rozpatrzenie wniosku od dnia wpływu do UM przekazanego przez LGD wniosku wraz z kompletną i poprawną dokumentacją dotycząca wyboru przez LGD operacji do finansowania, na uzyskanie odpowiednich zaświadczeń, pozwoleń, opinii, itp.
 • Jak długo jest rozpatrywany w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o pomoc?
  LGD po dokonaniu oceny małych projektów pod względem zgodności z LSR oraz spełniania kryteriów wyboru, przekazuje wnioski do UM (45 dni od dnia zakończenia naboru). Urząd Marszałkowski rozpatruje wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia przekazania tego wniosku przez LGD wraz z kompletną i poprawną dokumentacją dotyczącą wyboru przez LGD operacji do finansowania. W przypadku nierozpatrzenia wniosku w terminie, właściwy organ samorządu województwa zawiadamia wnioskodawcę o przyczynach zwłoki, wskazując nowy termin rozpatrzenia wniosku, nie dłuższy jednak niż  miesiąc.
  Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy na małe projekty niezbędne jest uzyskanie dodatkowych wyjaśnień lub zajdą nowe okoliczności budzące wątpliwości co do możliwości przyznania pomocy, termin rozpatrywania wniosku o jej przyznanie wydłuża się o czas niezbędny do uzyskania tych wyjaśnień, o czym właściwy organ samorządu województwa informuje na piśmie wnioskodawcę.
 • Czy dopuszcza się sytuację dot. limitu 100 tys. dla beneficjenta małych projektów, że składane przez niego małe projekty 4 x 25 tys. zł. tak naprawdę dotyczą jednego kompleksowego zadania np. zagospodarowanie centrum wsi na cele publiczne?
  Nie dopuszcza się takiej możliwości. Małe projekty nie są operacjami blokowymi, więc każdy projekt powinien stanowić odrębną całość, a nie sztucznie wydzielony etap większego projektu. Projekt  taki jak zagospodarowanie centrum wsi powinien być realizowany w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” zarówno w osi 3. jak i  4.
 • Co to jest wartość wkładu niepieniężnego i czy jest ona limitowana? obejmuje ona wartość: a) pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie b) udostępnienia ziemi, nieruchomości, sprzętu lub surowców, o których mowa w art. 54 ust. 1 rozporządzenia nr 1974/2006 Watość wkładu niepieniężnego jest limitowana, nie może przekroczyć30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych małych projektów pomniejszonych o wysokość kosztów ogólnych. . Proszę wyjaśnić na przykładzie w jaki sposób należy wyliczyć wartość pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie?
  Należy sprawdzić komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego odnośnie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok , w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy na małe projekty.  W roku 2008 przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wynosiło 2 943,88 PLN. Wartość tę należy podzielić przez 168 co daje nam 17,52 zł za przepracowaną nieodpłatnie godzinę. Aby wyliczyć kwotę do refundacji należy obliczyć pozostałe koszty kwalifikowane operacji pomniejszyć je o koszty ogólne obliczyć  30 % tej kwoty i sprawdzić czy iloczyn 17,52 zł oraz liczby przepracowanych przez wolontariuszy godzin oraz wartość udostępnienia ziemi, nieruchomości, sprzętów lub surowców (elementów wkładu niepieniężnego) nie przekracza 30 % całkowitych kosztów kwalifikowanych.
  Jeśli wniosek o przyznanie pomocy na mały projekt będzie składany w roku 2011, wówczas bierzemy przeciętne wynagrodzenie z roku 2009.
 • Gdzie wnioskodawca podpisuje umowę o przyznaniu pomocy?
  Wnioskodawca podpisuje umowę o przyznaniu pomocy w zależności od rodzaju operacji:
  •    w Urzędzie Marszałkowskim  właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji w przypadku operacji z zakresu „Małych projektów” oraz z zakresu działania „Odnowa i rozwój wsi”, 
  •    w Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji w przypadku operacji z zakresu działań „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.
 • Czy stowarzyszenia zwykłe mogą ubiegać się o dotacje w ramach małych projektów?
  Stowarzyszenia zwykłe, czyli  nierejestrowe, choć nie są wykluczone z grona beneficjentów  mogą mieć trudności w ubieganiu  się o przyznanie pomocy ze względu na to, że:
  • nie mają osobowości prawnej, co uniemożliwia wystąpienie z wnioskiem o przyznanie pomocy   (chyba, że ustawa nadaje im zdolność do czynności prawnych),
  • § 42 ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855; z 2003 r. Nr 96, poz. 874; z 2004r. Nr 102, poz.1055) stanowi , że takie stowarzyszenie uzyskuje środki na działalność jedynie ze składek członkowskich i „nie może przyjmować darowizn, spadków i zapisów oraz  dotacji, a także korzystać z ofiarności publicznej”.
 • Gdzie będą składane wnioski o płatność i czy dopuszcza się ich przesyłanie pocztą?
  Wnioski o płatność będą składane w miejscu wskazanym w informacji na stronie internetowej odpowiedniej instytucji wdrażającej, czyli Urzędu Marszałkowskiego/samorządowej jednostki albo OR ARiMR. Nie przewiduje się składania wniosków za pośrednictwem poczty ze względu na konieczność ostemplowania załączonych do wniosku faktur.
 • W jakim terminie następuje wypłata środków finansowych z tytułu pomocy na małe projekty?
  Wypłata środków finansowych z tytułu pomocy na małe projekty dokonuje się niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność, lecz nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia tego wniosku. Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku niezbędne jest uzyskanie dodatkowych wyjaśnień lub zajdą nowe okoliczności budzące wątpliwości co do możliwości przyznania pomocy, termin rozpatrywania wniosku o jej przyznanie wydłuża się o czas niezbędny do uzyskania tych wyjaśnień, o czym właściwy organ samorządu województwa informuje na piśmie wnioskodawcę.
 • Czy beneficjentem małych projektów może być gmina a także instytucja kultury, zakład budżetowy lub szkoła, dla których organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego?
  Tak, gmina może być beneficjentem małych projektów.  Beneficjentem małych projektów może być również instytucja kultury, zakład budżetowy lub szkoła, dla których organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego pod warunkiem, że jest podmiotem będącym osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawy nadają zdolność prawną, która posiada siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzi działalność na tym obszarze.
  Szkoły publiczne zazwyczaj działają jako jednostki organizacyjne gminy a ustawy nie nadają im ani osobowości ani zdolności prawnej. W imieniu szkoły publicznej będącej jednostką organizacyjną gminy o pomoc może wystąpić wójt/burmistrz.
 • Jak należy określić (wypełniając wniosek o przyznanie pomocy) miejsce realizacji operacji w przypadku realizacji operacji liniowej, np. biegów, spływu kajakowego?
  W przypadku realizacji tego typu operacji w formularzu WoPP jako miejsce realizacji można wpisać województwo, powiat i gminę/y, natomiast szczegółowy przebieg trasy (z wskazaniem startu, mety, głównych miejscowości przez które będzie przebiegać) powinien być zawarty w Opisie operacji WoPP.
 • Czy w przypadku operacji, której celem jest opracowanie i wydanie publikacji, jest możliwa jej sprzedaż?
  Celem małego projektu jest m.in. podnoszenie świadomości społeczności. Pobieranie opłat mogłoby ograniczyć dostępność do publikacji a dodatkowo zachodziłaby obawa, że Wnioskodawca otrzymał zwrot poniesionych kosztów dwukrotnie (z Programu i ze sprzedaży). Jeśli operacja będzie dotyczyła tego typu zakresu, beneficjent będzie zobowiązany określić dla kogo jest przeznaczony nakład, a do wniosku o płatność załącza oświadczenie opisujące dystrybucję nakładu.
  W przypadku sprzedaży publikacji możliwe jest pobieranie opłat tylko do wysokości wkładu własnego wnioskodawcy – zadeklarowane wpływy z publikacji, natomiast sprzedaż po cenach rynkowych stoi w sprzeczności z zakazem podwójnego finansowania operacji.
  Zyski z reklam w publikacji – do wysokości wkładu własnego wnioskodawcy.
 • Co należy rozumieć pod pojęciem – mała infrastruktura turystyczna?
  Są to wszelkiego rodzaju obiekty oraz urządzenia turystyczne, które mają na celu służenie przyjeżdżającym na dany obszar turystom, zaspokajaniu ich potrzeb związanych z bierną oraz aktywną turystyką. W ramach małych projektów dopuszcza się realizację operacji polegających na budowie, odbudowie lub oznakowaniu elementów typu: ścieżki, szlaki, trasy, wieże widokowe, platformy widokowe, wiaty, pola biwakowe, domki kempingowe, pomosty, przystanie, boiska, korty, parki, ogródki jordanowskie, place zabaw dla dzieci, o ile całkowity planowany koszt realizacji operacji nie przekracza kwoty 100tys. zł. Należy jednocześnie pamiętać, że operacja musi stanowić zamkniętą całość a nie być sztucznie wydzielonym elementem w celu uzyskania dodatkowej pomocy.
 • Czy wniosek może zostać dofinansowany w przypadku, kiedy wnioskodawca w całości zrealizuje operację jeszcze przed podpisaniem umowy o przyznanie pomocy?
  Wnioskodawca może rozpocząć realizację operacji po dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Operacja może zostać dofinansowana w sytuacji, kiedy wnioskodawca zrealizuje ją w całości po złożeniu wniosku, nawet przed podpisaniem umowy z Samorządem Województwa o przyznanie pomocy, z tym, że sama wypłata środków finansowych beneficjentowi nastąpi dopiero po zawarciu umowy i złożeniu wniosku o płatność pośrednią/ostateczną.
 • Czy istnieje konieczność prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości dla ewidencjonowania wydatków w ramach PROW 2007-2013?
  TAK, gdyż w przypadku gdy zdarzenie powodujące poniesienie kosztów kwalifikowalnych nie zostało uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do jego identyfikacji nie wykorzystano odpowiedniego kodu rachunkoweg, koszty podlegające refundacji w wysokości nie większej niż 70% kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjenta zostają pomniejszone o 10%.
  Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystanie z odpowiedniego kodu rachunkowego, odbywa się w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych albo przez prowadzenie zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych na formularzu udostępnionym przez samorząd województwa, gdy na podstawie odrębnych przepisów beneficjent nie jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych.
 • Czy wnioskodawca może złożyć w jednym naborze więcej niż jeden wniosek na realizację operacji w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”?
  Tak, jest to możliwe.
 • Czy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” wnioskodawca może ubiegać się o pomoc w wysokości 500 tys. złotych na miejscowość w okresie realizacji PROW 2007-2013. Czy limit ten obejmuje łącznie działanie „Odnowa i rozwój wsi” Osi 3 i Osi 4 PROW, czy dotyczy tylko działania Osi 3 PROW?
  Limit 500 tys. na miejscowość w okresie realizacji PROW 2007-2013, dotyczy operacji realizowanych w ramach Osi 3, natomiast kolejne 500 tys. zł. na miejscowość można uzyskać realizując operacje w ramach osi 4.
 • Czy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” wnioskodawca może realizować jedną operację, obejmującą kilka zakresów w dwóch miejscowościach przy uwzględnieniu założonego celu?
  Warunkiem przeprowadzenia operacji obejmującej kilka miejscowości będzie realizacja określonego celu np. poprawa infrastruktury sportowej na obszarze gminy. W ramach operacji powstaną boiska w trzech miejscowościach. Natomiast w przypadku, gdy operacja dotyczy jednej miejscowości zakresy mogą zostać połączone np. budowa ścieżki rowerowej, zagospodarowanie centrum miejscowości, remont domu kultury.
 • Czy samorządowa instytucja kultury, której siedziba znajduje się w miejscowości powyżej 5000 mieszkańców, może być beneficjentem, jeżeli w imieniu gminy zarządza świetlicami wiejskimi?
  Samorządowa instytucja kultury z siedzibą w miejscowości powyżej 5000 mieszkańców może być beneficjentem działania „Odnowa i rozwój wsi”, o ile spełnia warunki dotyczące miejsca realizacji operacji określone w PROW 2007-2013 oraz rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 • Czy gminy i instytucje kultury dla których założycielem są jednostki samorządu terytorialnego traktowane są jako jeden wnioskodawca (tj. złożenie wniosku przez gminę wyklucza złożenie wniosku przez instytucje kultury w tym samym naborze)?
  Zgodnie z PROW 2007-2013 o pomoc w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” mogą ubiegać się: gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, kościół lub inny związek wyznaniowy, organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dn. 24. 04. 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm), której cele statutowe są zbieżne z celami działania. Oznacza to, że każdy z wymienionych podmiotów może złożyć wniosek o przyznanie pomocy.
 • Czy istnieją przeciwwskazania innego nazewnictwa Planu Odnowy Miejscowości, tj. Plan Rozwoju Miejscowości, Plan Odnowy Sołectwa?
  We wcześniejszych naborach załącznikiem do wniosku o przyznanie pomocy w ramach ww. działania był Plan Odnowy Miejscowości. Nie było więc uzasadnienia dla stosowania innej nazwy, niż określona w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.W chwili obecnej nie ma obowiązku dołączania do wniosku o przyznanie pomocy tego dokumentu.
 • Jaki dokument miałby potwierdzać posiadanie wkładu własnego przy projektach w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, których beneficjentem są organizacje pozarządowe oraz kościoły lub inne związki wyznaniowe?
  Dokumentem potwierdzającym posiadanie wkładu własnego przez wnioskodawców jest promesa udzielenia kredytu, pożyczki lub wyciąg z rachunku bankowego, potwierdzający zdolność sfinansowania operacji – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub Wójta/Burmistrza albo upoważnionego pracownika Urzędu Gminy lub podmiot, który wydał dokument lub pracownika Urzędu Marszałkowskiego albo wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej.
 • Czy w ramach modernizacji i remontu domu kultury kosztem kwalifikowalnym może być zakup przenośnej sceny?
  Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty: „budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno – kulturalne, w tym świetlic i domów kultury”. W związku z tym, zakup przenośnej sceny do Domu Kultury, może stanowić koszt kwalifikowalny.
 • Czy Ochotnicza Straż Pożarna może ubiegać się o dofinansowanie budowy strażnicy?
  Ochotnicza Straż Pożarna może ubiegać się o środki w ramach działania, w sytuacji, kiedy spełnia definicję beneficjenta tzn. organizacji pożytku publicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, działająca w obszarze zbieżnym z celami działania „Odnowa i rozwój wsi”. W przypadku realizacji operacji polegającej na budowie strażnicy kwalifikowalne mogą być koszty związane z budową bądź wyposażeniem pomieszczeń pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno – kulturalne.
 • Czy w przypadku realizacji przez gminę (gminny ośrodek kultury) inwestycji w ramach osi 4 Leader (w zakresie osi 3 działania „Odnowa i rozwój wsi”) zapisy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące niekwalifikowalności podatku VAT mają również zastosowanie?
  Zgodnie z art. 71 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, VAT stanowi koszt niekwalifikowany dla niepodlegających opodatkowaniu krajowych, regionalnych i lokalnych organów władzy i innych instytucji prawa publicznego, dotyczy to również realizacji inwestycji przez gminę (gminny ośrodek kultury) w ramach osi 4 Leader.
 • Jakie operacje może realizować kościół lub inny związek wyznaniowy w ramach "Odnowy i rozwoju wsi"?
  Kościoły i inne związki wyznaniowe mogą realizować operacje związane z odnawianiem elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków i cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków. Mogą również realizować operacje związane z kształtowaniem obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego.
 • Jaki jest cel działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”?
  Głównym celem jest różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania lub rozwijania przez rolników, domowników i małżonków rolników działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem, co wpłynie na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów, promocję zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich.
 • Kto może ubiegać się o pomoc w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"?
  O pomoc może ubiegać się rolnik lub jego domownik w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, lub małżonek rolnika, który:
  1. jest obywatelem państwa członkowskiego UE;
  2. jest pełnoletni i nie ukończył 60 roku życia;
  3. ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do:
      a. gminy wiejskiej, lub
      b. gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
      c. gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości powyżej 5 tys. mieszkańców.
  4. nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie odpowiednich przepisów UE;
  5. nie wystąpił o przyznanie lub nie przyznano mu renty strukturalnej w ramach PROW 2004-2006 lub PROW 2007-2013;
  6.  jest nieprzerwanie ubezpieczony w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,    przez okres co najmniej ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy,
  7. nie będzie realizował operacji jako wspólnik spółki cywilnej
  8. jeżeli za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy, do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego posiadanego przez tego rolnika, przyznano płatność do gruntów rolnych
 • Na jakie operacje może być przyznawana pomoc w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"?
  Pomoc może być przyznawana na operację obejmująca wyłącznie inwestycje związane z podjęciem lub prowadzeniem działalności nierolniczej, jeśli m.in.:
  1. operacja jest uzasadniona ekonomicznie;
  2. operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają do niej zastosowanie;
  3. działalność której dotyczy operacja, zarejestrowana jest w miejscowości należącej do gminy:
     a. gminy wiejskiej, lub
     b. gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
     c. gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości powyżej 5 tys. mieszkańców.
  4. inwestycje związane z budową, remontem, wyposażeniem, zagospodarowaniem nieruchomości objętych operacją dotyczą nieruchomości położonych w ww miejscowościach;
  5. operacja wiąże się z możliwością zatrudnienia w ramach podjętej albo rozwijanej działalności nierolniczej;
  6. operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych
  7. operacja nie została rozpoczęta przed dniem złożenia Wniosku o przyznanie pomocy.
 • Jakie działalności są objęte pomocą?
  Pomoc jest udzielana z tytułu podejmowania lub rozwijania działalności w zakresie:
  ­- usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;
  ­- usług dla ludności;
  ­- sprzedaży hurtowej i detalicznej;
  ­- rzemiosła lub rękodzieła;
  ­- robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;
  ­- usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, w tym wynajmowania pokoi w budynku   mieszkalnym oraz sprzedaży posiłków domowych lub świadczenia innych usług związanych z pobytem turystów w gospodarstwie rolnym;
  ­- usług transportowych;
  ­- usług komunalnych;
  ­- przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;
  ­- magazynowania lub przechowywania towarów;
  ­- wytwarzania produktów energetycznych z biomasy;
  ­- rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.
  Szczegółowy wykaz kodów PKD podlegających wsparciu w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" jest dostępny na stronie ARiMR
 • Gdzie można odszukać szczegółowy wykaz działalności podlegających wsparciu?
  Szczegółowy wykaz działalności podlegających wsparciu znajduje się w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007roku w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego PROW 2007-2013(Dz. U. z 2007r. Nr 200, poz. 1442 z późn. zm.)
 • Jaka jest wysokość pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"?
  Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi maksymalnie 100tys. zł na jednego beneficjenta.
 • W jakiej wysokości koszty podlegają refundacji?
  Pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów. Refundacji podlegają koszty kwalifikowane w wysokości poniesionej przez beneficjenta, nie więcej jednak niż 50% kosztów kwalifikowalnych.
 • Czy beneficjent, który wykorzystał limit 100tys. zł w ramach osi 3 PROW 2007-2013 ma możliwość uzyskania pomocy w ramach Osi 4 – Leader PROW 2007-2013?
  Tak, jest to możliwe. Wnioskodawcy przysługuje pomoc w wysokości 100tys. zł w Osi 3 i 100tys. zł w Osi 4. Czyli w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”  Wnioskodawca może uzyskać maksymalnie 200tys zł z obu Osi.
 • Jakie koszty mogą podlegać refundacji w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"?
  1. budowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki;
  2. nadbudowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki;
  3. zagospodarowanie terenu;
  4. zakup maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu;
  5. zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności nierolniczej;
  6. zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, z tym że w przypadku zakupu pojazdów samochodowych, naczep lub przyczep będą to koszty w wysokości nieprzekraczającej:
  a) trzykrotności pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji — w przypadku działalności gospodarczej wykonywanej w zakresie świadczenia wyłącznie usług transportowych (brak jest możliwości zakupu środków transportu dla działalności polegającej na transporcie drogowym towarów),
  b) równowartości pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji — w przypadku działalności gospodarczej wykonywanej w zakresie innym niż usługi transportowe
  7. raty zapłacone tytułem wykonania umowy leasingu, nieprzekraczające ceny netto nabycia rzeczy, o których mowa w pkt. 4-6, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną;
  8. ogólne (poniesione nie wcześniej niż 01.01.2007r.) w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych
 • Co to są koszty ogólne i czy są one limitowane?
  Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowanych, obejmujące koszty:
  1) przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:
  • kosztorysów,
  • projektów architektonicznych lub budowlanych,
  • ocen lub raportów oddziaływania na środowisko,
  • dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej,
  • wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości,
  • projektów technologicznych;
  2) opłat za patenty lub licencje;
  3) sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi.
 • Czy podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"?
  Nie. Podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym, nie podlega wiec refundacji. Refundacji nie podlega również zakup rzeczy używanych czy zakup nieruchomości.
 • Od kiedy można ponosić koszty, aby były uznane za kwalifikowane?
  Rozpoczęcie realizacji operacji w ramach Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej może nastąpić od dnia, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy. Jednakże koszty poniesione przed dniem zawarcia umowy są ponoszone na własne ryzyko Wnioskodawcy. W przypadku odmowy przyznania pomocy Wnioskodawcy nie przysługuje roszczenie zwrotu tych kosztów.
 • Czy istnieje możliwość otrzymania zaliczki na realizację projektu?
  Tak,  wnioskodawca ma prawo złożyć wniosek o zaliczkę. Składa się go wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy. Należy wówczas dołączyć zaświadczenie z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, wskazujące rachunek bankowy wnioskodawcy, na który mają być przekazane środki finansowe.
  Wnioskowana kwota zaliczki może wynosić nie więcej niż 20% wnioskowanej kwoty pomocy, o jaką ubiega się wnioskodawca.
  Warunkiem wypłaty zaliczki jest ustanowienie zabezpieczenia właściwego wykorzystania zaliczki w ramach PROW na lata 2007-2013 w postaci gwarancji bankowej lub równoważnej gwarancji odpowiadającej 110% kwoty zaliczki oraz jej złożenie w dniu podpisania Umowy przyznania pomocy.
  Wzór wniosku o zaliczkę wraz z wykazem gwarantów znajduje się w zakładce "Materiały do pobrania" lub jest dostępny na stronie ARiMR:
 • W jakiej formie można dokonywać płatności za zakupy, usługi związane z realizacją operacji?
  W ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" płatności mogą być dokonywane  w formie gotówkowej wyłącznie w przypadku, gdy jednorazowa wartość transakcji bez względu na liczbę wynikających z niej płatności nie przekracza równowartości 10tys. zł brutto
  W przypadku transakcji powyżej 10tys. zł brutto do kosztów kwalifikowanych operacji można zaliczyć jedynie te wydatki, które zostały opłacone w formie bezgotówkowej, przeprowadzonej poleceniem przelewu.
 • W ilu etapach może być realizowany projekt?
  Operacja może być realizowana w jednym lub dwóch etapach i zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność ostateczną nastąpi w terminie:
  1. 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy – w przypadku operacji realizowanych w jednym etapie;
  2. 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy - w przypadku operacji realizowanych w dwóch etapach
  lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2015r.
  W przypadku operacji obejmujących inwestycje polegające na nabyciu rzeczy  będących przedmiotem leasingu:
  1. operacja będzie realizowana w nie więcej niż dziesięciu etapach, przy czym w odniesieniu do części operacji obejmującej wyłącznie inwestycje niepolegające na nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu będzie realizowana zgodnie z ust. 3 pkt 1,
  2. złożenie pierwszego wniosku o płatność pośrednią nastąpi w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, przy czym złożenie pierwszego wniosku o płatność pośrednią w odniesieniu do części operacji obejmującej wyłącznie inwestycje niepolegające na nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu nastąpi w terminie określonym w ust. 3 pkt 2,
  3. wniosek o płatność będzie składany nie częściej niż dwa razy w roku,
  4. zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność ostateczną nastąpi w terminie 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r., przy czym złożenie ostatniego wniosku o płatność w odniesieniu do części operacji obejmującej wyłącznie inwestycje niepolegające na nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu nastąpi w terminach określonych w ust. 3 pkt 3;
 • Jak długo jest rozpatrywany wniosek o przyznanie pomocy?
  Wniosek o przyznanie pomocy rozpatruje się w terminie 4 miesięcy od dnia jego złożenia. W przypadku nierozpatrzenia wniosku w powyższym terminie, Agencja zawiadamia wnioskodawcę o przyczynach zwłoki, wskazując nowy termin rozpatrzenia wniosku, nie dłuższy niż 3 miesiące.
 • Gdzie i kiedy jest podpisywana umowa o przyznanie pomocy?
  W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy, Agencja wyznacza niezwłocznie wnioskodawcy, w formie pisemnej, termin zawarcia umowy, nie dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Umowa jest podpisywana w Agencji.
 • Czy Wnioskodawca ma prawo do dokonywania zmian w złożonym wniosku o pomoc w zakresie planu finansowego operacji lub zestawienia rzeczowo-finansowego operacji?
  Tak, Wnioskodawca ma prawo do jednej zmiany w zakresie planu finansowego operacji lub zestawienia rzeczowo-finansowego operacji, jeżeli zmiana ta nie spowoduje zmiany celów operacji wskazanych we wniosku o przyznanie pomocy. Również powyższe zmiany mogą wynikać z wezwań Agencji.
 • Kiedy następuje refundacja kosztów poniesionych przez Wnioskodawcę w związku z realizacją operacji?
  Szczegółowe warunki wypłaty środków finansowych reguluje umowa, z tym ze środki te mogą być wypłacone, jeżeli beneficjent:
  1. zrealizował operację lub jej etap, w tym poniósł związane z tym koszty, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu i w umowie oraz określonymi w innych przepisach dotyczących inwestycji objętych operacją;
  2. zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie;
  3. udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu, w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych z tym związanych.
  4. złożył wniosek o płatność pośrednią/ostateczną.
 • Co to jest wniosek o płatność pośrednią/ostateczną?
  Przez wniosek o płatność:
  1. pośrednią – rozumie się wniosek o płatność składany po zrealizowaniu każdego z etapów operacji, jeżeli dany etap nie jest wnioskiem końcowym;
  2. ostateczną – rozumie się wniosek o płatność składany po zrealizowaniu całej operacji.
 • Jak długo jest rozpatrywany wniosek o płatność?
  Wniosek o płatność Agencja rozpatruje się w terminie 3 miesięcy i dokonuje wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność.
 • Błędy, przyczyny odrzuceń Wniosków o przyznanie pomocy:
  1. Nie wypełnianie wymaganych pól dokumentów, wypełnianie ich niezgodnie z instrukcją, błędy rachunkowe, niezgodności pomiędzy danymi podanymi we wniosku, EPO, innych załącznikach.
  2. Możliwość popełnienia przy wypełnianiu wniosku minimalizuje korzystanie z aktywnego formularza wniosku PDF.
  3. Dołączanie szczątkowej ilości załączników na etapie składania wniosku – wydłuża ostateczne rozpatrzenie wniosku
  4. Zbyt mało konkretnych informacji na temat założeń operacji, zbyt dużo ogólników i sloganów
  5. Ubieganie się o sfinansowanie kosztów niekwalifikowalnych – np. budowa budynku mieszkalnego, dokończenie budowy budynku mieszkalnego, zmiana sposobu użytkowania budynku niemieszkalnego na mieszkalny
  6. Brak przemyślenia inwestycji, m.in. jej zakresu rzeczowego
  7. Należy przeanalizować zasadność ekonomiczną inwestycji oraz zasadność ponoszenia zakładanych kosztów kwalifikowalnych (np. brak jest zasadności zakupu luksusowych samochodów terenowych).
  8. Należy sprawdzić, czy realizacja inwestycji nie wymaga spełnienia odrębnych wymagań przewidzianych przepisami prawa (np. uzyskanie pozwolenia na budowę, decyzji środowiskowej, zmiana sposobu użytkowania budynku)
  9. Sztuczne tworzenie warunków przyznania pomocy – np. zakup środków trwałych problematycznych do uzasadnienia w danej działalności, przy jednoczesnym prowadzeniu innej działalności nieobjętej wsparciem, planowane uruchomienie tego samego rodzaju działalności przez kilku członków rodziny, w tej samej lokalizacji
  10. Podawanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym – np. że działalność jest podejmowana, podczas gdy z informacji pozyskanych z internetu wynika, że wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą.
 • Jaki jest cel działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”?
  Głównym celem jest wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój mikroprzedsiębiorczości i rynku pracy prowadzący do wzrostu zatrudnienia na obszarach wiejskich.
 • Kto może ubiegać się o pomoc w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw?
  O pomoc mogą ubiegać się:
  1. osoby fizyczne, osoby prawne – podejmujące lub prowadzące działalność gospodarczą;
  2. spółki prawa handlowego nieposiadające osobowości prawnej, wspólnicy spółek cywilnych – prowadzące(y) działalność gospodarczą
  posiadające status mikroprzedsiębiorstw oraz spełniające(y) obowiązujące warunki dostępu do  pomocy.
 • Co rozumiemy pod pojęciem mikroprzedsiębiorca?
  Mikroprzedsiębiorca - przedsiębiorca, który prowadzi mikroprzedsiębiorstwo w rozumieniu zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji małych i średnich przedsiębiorstw. Co oznacza, że przedsiębiorstwo to:
  1. zatrudnia średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  2. jego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR.
  Status ten weryfikowany jest za ostatni zatwierdzony rok obrachunkowy (maksymalnie trzy kolejne zamknięte okresy obrachunkowe).
 • Jakie warunki musi spełnić osoba fizyczna ubiegająca się o pomoc?
  1. podejmuje albo wykonuje działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca;
  2. jest obywatelem państwa członkowskiego UE;
  3. jest pełnoletnia i nie ukończyła 60 roku życia;
  4. nie podlega przepisom o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie;
  5. nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 oraz przepisów UE wydanych w trybie tego rozporządzenia lub przepisów odrębnych;
  6. w ciągu ostatnich 2 lat nie przyznano jej pomocy w ramach działania „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienie” z Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” 2007 - 2013,
  7. ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do:
     a.  podmioty świadczące usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa
  ­        gminy wiejskiej, lub
  ­        gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, lub
  ­        gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;
     b. podmioty działające w pozostałych branżach
  ­       gminy wiejskiej, lub
  ­       gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
  ­       gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;
 • Jakie warunki musi spełnić osoba prawna ubiegająca się o pomoc?
  Warunki dotyczące osoby prawnej ubiegającej się o pomoc:
  1. wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca,
  2. nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 oraz przepisów UE wydanych w trybie tego rozporządzenia lub przepisów odrębnych,
  3. jest wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  4. jej siedziba lub oddział znajduje się w miejscowości należącej do:
     a. grupy producentów rolnych, wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw, organizacji producentów  owoców i warzyw oraz podmiotów świadczących usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;
           ­ gminy wiejskiej lub
  ­          gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, lub
  ­          gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców
        b. podmioty działające w pozostałych branżach
  ­           gminy wiejskiej lub
  ­           gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
  ­           gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców
 • Jakie warunki muszą spełnić wspólnicy spółki cywilnej ubiegający się o pomoc?
  Warunki dotyczące wspólników spółki cywilnej ubiegającej się o pomoc:
  Wspólnikami spółki cywilnej mogą być:
  1. osoby fizyczne
  2. osoby prawne
  Każdy ze wspólników wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca;
  Każdy ze wspólników musi spełniać kryteria dostępu odpowiednio jako osoba fizyczna lub osoba prawna;
 • Jakie warunki musi spełnić spółka prawa handlowego ubiegająca się o pomoc?
  Warunki dotyczące spółki prawa handlowego nieposiadającej osobowości prawnej ubiegającej się o pomoc:
  1. wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca;
  2. nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 oraz przepisów UE wydanych w trybie tego rozporządzenia lub przepisów odrębnych;
  3. w ciągu ostatnich 2 lat nie przyznano jej pomocy w ramach działania „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienie” z Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” 2007 - 2013,
  4. jest wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  5. jej siedziba lub oddział znajduje się w miejscowości należącej do:
  a. grupy producentów rolnych, wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw, organizacji producentów owoców i warzyw oraz podmiotów świadczących usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;
  ­ gminy wiejskiej lub
  ­ gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, lub
  ­ gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców
  b. podmioty działające w pozostałych branżach
  ­ gminy wiejskiej lub
  ­ gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
  ­ gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców
 • Na jakie operacje może być przyznawana pomoc?
  Pomoc może być przyznawana na operację obejmująca wyłącznie inwestycje związane z podjęciem lub prowadzeniem działalności gospodarczej, jeśli m.in.:
  1. operacja jest uzasadniona ekonomicznie;
  2. operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają do niej zastosowanie;
  3. siedziba lub oddział lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy oraz, w przypadku operacji związanych z budowa, przebudową, remontem połączonym z modernizacją, wyposażeniem lub zagospodarowaniem nieruchomości objętych operacją – miejsce położenia nieruchomości znajdują